Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz prowadzonych przez Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
rejestrów, ewidencji, archiwów
 
1. Księga ewidencji słuchaczy.
2. Księga wydanych zaświadczeń.
3. Księga wydanych Legitymacji.
4. Księga kontroli.
5. Rejestr wydanych zaświadczeń do WKU.
6. Rejestr wydanych delegacji.
7. Księga wydanych świadectw i dyplomów.
8. Księga zarządzeń.
9. Protokoły Rad Pedagogicznych.
10. Dziennik korespondencji.
11. Ewidencja pracowników.
12. Księgi druków ścisłego zarachowania.
13. Księga wypadków.
14. Rejestr dokumentów archiwalnych.
15. Księgi inwentarzowe.
16. Księgi księgozbiorów.
17. Dziennik operacji księgowych.
18. Bilans obrotow i sald.
19. Zestawienie obrotów, stanów i sald.
20. Zestawienia środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
21. Kartoteki wynagrodzeń.
22. Rejestr zawartych umów o roboty budowlane.