Status prawny

STATUS PRAWNY

ZESPOŁU MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 • Szkoła funkcjonuje od 1 września 1974r.
  ( Zarządzenie Nr 89/74 Wojewody Warszawskiego z dnia 2 X 1974r.w sprawie utworzenia Medycznego Studium Zawodowego na podstawie 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962r. w sprawie organów uprawniających do otwierania przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych /Dz. Urz. MZiOS z 1963r. Nr 2, poz.8/, po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wyrażonej w piśmie NA-0238-A-1/74 z dnia 10 września 1974r.-zarządzam, co następuje: Tworzy się z dniem 1 września 1974r. Medyczne  Studium Zawodowe w Mińsku Mazowieckim).
  Przez 44 lata wielokrotnie przekształcana.
 • Uchwałą Nr 48/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005r. dokonano przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Mińsku Mazowieckim w Medyczną Szkołę Policealną w Mińsku Mazowieckim.
 • Akt Przekształcenia stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/05. ( Na podstawie art.2 c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 z póź. zm.) z dniem 1 września 2005 r. przekształca się Medyczne Studium Zawodowe Mińsku Mazowieckim w Medyczną Szkołę Policealną w Mińsku Mazowieckim.
 • Uchwałą Nr 60/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018r. tworzy się z dniem 1 września 2018r. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim w skład którego wchodzą: Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim.
 • Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim jest szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych kształcącą na kierunkach medycznych, socjalnych i pokrewnych.
 • Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim ma siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy 1 PLM Warszawa 1.
 • Organizację Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim określa Statut nadany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 • Zadania dla szkoły na poszczególne lata określane określają zatwierdzone corocznie przez organ prowadzący, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły, arkusze organizacyjne.
 • Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim jest jednostką budżetową, samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 • Organem prowadzącym dla szkoły jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w imieniu Wojewody jest Mazowiecki Kurator Oświaty.